About

(english below)

Van grootschalige multimedia installaties in de openbare ruimte tot intieme korte videos in verlaten gebouwen of galeries. Het werk van Lia Harkes is lastig onder een noemer te vatten. Ook de middelen die zij gebruikt en de plek waar ze haar verbeeldingen presenteert, lopen sterk uiteen. Soms schildert ze, dan weer is de camera, licht of laser haar medium. Nieuwe technieken schuwt ze niet. In haar werk zoomt ze in op actueel maatschappelijke vraagstukken: issues rond grenzen in Ierland, de isolatie tijdens de Corona lockdown, de toekomst van de haven of de overconsumptie, de verpreutsing e.d. Maar altijd met een twist, een ontspannen benadering van haar onderwerp. Daarmee komt haar werk minder zwaar over, ze verleidt vriendelijk.

In haar korte videos zit je dicht op de huid van haar karakters, waarbij emoties en fysiek invoelbaar worden. In de met grove halen geschilderde animaties bewegen de personen zich in imaginaire landschappen. De verf tussen abstractie en figuratie. Wat doen ze? Zijgt de boxer neer na de winst? Is de vogel vrij of slechts een afbeelding als tatoeage op de huid? Werpt de zwemmer zich in wanhoop in de zee of is dit vrijheid? De bezoeker mag het helemaal zelf bepalen. Soms toont zij de video groot geprojecteerd op bijzondere locaties, dan weer op een monitor in een galerie. De impact varieert, maar blijft aanwezig.

Voor haar grootschalige,”immersive” installaties kiest zij een plek in de openbare ruimte. Zij kreeg opdrachten voor overbekende locaties, zoals de Hofvijver in Den Haag, het Leuvehoofd in Rotterdam, de Pier van Scheveningen of een voormalige verkeerstoren. Met een grote diversiteit aan beeldmiddelen: video- en laserprojecties, muziek, geluid, computergestuurd licht en constructies wordt de plek, na zonsondergang, omgetoverd. De bezoeker ziet de bekende plek met andere ogen. Na afloop als de installatie weg is, blijft alleen de herinnering. Deze projecten trekken veel bezoekers, waarbij 70.000 bezoekers geen uitzondering is. De grootschalige projecten voert ze uit in opdracht van o.m. gemeenten, bedrijven, de EU en subsidies. Veel van deze installaties zijn gemaakt in samenwerking met de kunstenaar Peter ten Wolde (als HtW). Waar nodig werden andere kunstenaars uit ander disciplines aangetrokken om de klus te klaren. 

English

From large-scale multimedia installations in public space to intimate short videos in abandoned buildings or galleries. The work of Lia Harkes is difficult to categorize. The means she uses and the places where she presents her imaginations also vary widely. Sometimes she paints, then the camera, light or laser is her medium. She is not afraid of new techniques. In her work she zooms in on current social issues: issues surrounding borders in Ireland, the isolation during the Corona lockdown, the future of the port or the over-consumption, desexing, etc. But always with a twist, a relaxed approach to her subject. This makes her work less stressful, she seduces gently.

In her short videos you are close to the skin of her characters, whereby emotions and physicality become palpable. In the animations painted with rough strokes, the people move in imaginary landscapes. The paint between abstraction and figuration. What are they doing? Is the boxer down after the victory? Is the bird free or just a picture as a tattoo on the skin? Does the swimmer want to throw hims/helf into the sea in despair or is this freedom? The visitors can decide for theirselves. Sometimes she shows the video projected on a large scale at special locations, sometimes on a monitor in a gallery. The impact varies, but remains.

For her large-scale, immersive, installations she claims a place in the public space. She was commissioned for well-known locations, such as the Hofvijver at The Hague, the Leuvehoofd at Rotterdam, the Pier of Scheveningen or a former military airportcontrol tower. With a wide variety of visual resources: video and laser projections, music, sound, computer-controlled light and constructions, the place is transformed after sunset. The visitor will see their familiar place with different eyes. After the installation is gone, only the reminder remains. These projects attract many visitors, with 70.000 visitors being no exception. She carries out the large-scale projects on behalf of municipalities, companies, the EU and supported with subsidies. Many of these installations were made in collaboration with artist Peter ten Wolde (as HtW). Many other artists with, other expertises, were often hired to get the best results.